Lid worden

Om effectief lid van de vereniging te zijn, dient aan volgende cumulatieve voorwaarden voldaan te worden:

 • De kandidatuur moet schriftelijk overgemaakt worden aan het secretariaat van de vereniging Commissie Tank Cleaning.
 • De kandidatuur moet vergezeld zijn van de nodige administratieve documenten waaruit blijkt dat de aanvrager enerzijds beantwoordt aan de gestelde uitbatingsvereisten en anderzijds het reinigen van mobiele tanks als commercieel doel stelt. 
  Inzonderheid moeten volgende documenten overgemaakt worden:
  • Een kopie van de milieuvergunning.
  • De statuten van de rechtspersoon.
 • De kandidaat dient houder te zijn van het ISO certificaat (9000, 9002...) en/of SQAS Tank Cleaning te ondergaan, en dit binnen de 12 maanden na de toetreding tot de Commissie Tank Cleaning.
 • De kandidaat verbindt zich ertoe actief deel te nemen aan het verenigingsleven, hetgeen impliceert:
  • Een regelmatige aanwezigheid op de geplande vergaderingen.
  • Een actieve medewerking aan de concretisering van de vooropgestelde projecten en activiteiten.
  • Instemmen met het inwendig reglement van de orde dat onder andere een verplichting bevat tot betalen van een jaarlijks lidgeld en van een éénmalige instapkost voor nieuwe leden.

Iedere kandidatuur, vergezeld van de nodige administratieve documenten en engagementsverklaringen wordt ter goedkeuring voorgelegd op de eerstkomende vergadering van de Raad van Bestuur van de vereniging Commissie Tank Cleaning.