Wat is CTC

Voorstelling

De benaming CTC (voluit Commissie Tank Cleaning) dateert van 1992 toen enkele cleaningsbedrijven aanklopten bij de "federatie der wegvervoerders" FEBETRA om hun belangen mede te behartigen.
Na jaren gefunctioneerd te hebben als een werkgroep onder de vleugels van FEBETRA werd op 23/02/1998 de VZW CTC opgericht.

Doelstelling

CTC heeft tot haar doel de studie, de bescherming en de ontwikkeling van de beroepsbelangen van haar leden.
Hiertoe houdt zij zich onder meer bezig met :

  • Het aanknopen van contacten met andere verenigingen in België.
  • Het aanknopen en bevorderen van de betrekkingen met lokale, regionale, nationale en supranationale overheden om als gesprekspartner erkend en geïnterpelleerd te worden.
  • Het aanknopen en bevorderen van betrekkingen met professionele organisaties en officiële instanties in andere landen.

Bestuur

CTC wordt bestuurd door een Raad van Bestuur die samengesteld is uit minstens vier leden. De bestuurders worden benoemd voor een termijn van twee jaar en zijn herkiesbaar. De Raad van Bestuur kiest onder zijn bestuurders een voorzitter, ondervoorzitter penningmeester en een secretaris.